27.2.2018

Haettavia opetustehtäviä

Turun konservatoriossa on haettavana to 29.3.2018 klo 16 mennessä opetustehtäviä:

  • Kamarikuoron johtaja, sivutoiminen tuntiopettaja
  • Klassisen laulun lehtori
  • Teorian ja säveltapailun lehtori
  • Viulunsoiton lehtori

Tarkempia kuvauksia tehtävistä on jäljempänä. Kaikki tehtävät on tarkoitus täyttää toistaiseksi jatkuvilla työsopimuksilla. Mikäli johonkin tehtävään ei ole kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita, tehtävä voidaan täyttää määräaikaisena.

Kelpoisuusvaatimukset

Kaikkien tehtävien kelpoisuusvaatimus on asetuksen 986/1998, 13 § mukainen ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus. Käytännössä kelpoisuusvaatimukset edellyttävät opetustehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja opettajan pedagogisia opintoja (60 op).

Kaikkiin tehtäviin voi liittyä opetusta ja ohjausta sekä ammatillisessa koulutuksessa että taiteen perusopetuksessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämässä koulutuksen järjestämisluvassa Turun konservatorion opetuskieli on ammatillisessa koulutuksessa suomen kieli. Harkintansa mukaan Turun konservatorio voi antaa ammatillista koulutusta myös ruotsiksi. Taiteen perusopetuksessa opetuskieliä ovat järjestämisluvan mukaisesti suomi ja ruotsi. Haettavina oleviin opettajatehtäviin liittyviä lisätietoja annetaan suomeksi tai ruotsiksi. Hakijoiden on jätettävä hakemuksensa ja varauduttava antamaan mahdollinen haastattelu ja opetusnäyte suomeksi tai ruotsiksi.

Työehtosopimus

Turun konservatorio on Sivistystyönantajien jäsen. Haettavien tehtävien työehdot määritellään Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti.

Hakuprosessi

Kaikista tehtävistä antaa lisätietoja rehtori Juha Järvinen, jolle myös vapaamuotoiset hakemukset lähetetään sähköpostilla 29.3.2018 mennessä:
juha.jarvinen@turunkonservatorio.fi
puh. 0400 841 948.

Hakemusasiakirjoista tulee käydä ilmi hakijan kelpoisuus, opinnot ja työkokemus. Lisäksi hakijat voivat esittää haluamallaan tavalla omia vahvuuksiaan, joiden he arvioivat antavan lisäarvoa Turun konservatorion rekrytoinnissa.

Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, instrumentti- ja opetusnäytteeseen, joita on tavoitteena järjestää viikoilla 16–18.

Turun konservatorio tekee valintapäätöksiä toukokuun alkupuolella.

Valintaprosessin aikana tai valintapäätöksen osana konservatorio voi julkaista asianosaisille hakijoille yhteenvetoja, joista käy ilmi hakijoiden kelpoisuus. Konservatorio ei julkaise kelpoisuustietoja kuin asianosaisille hakijoille. Konservatorio ei julkaise lain nojalla salassa pidettäviä henkilötietoja, esimerkiksi valintaprosessissa tehtäviä henkilöarviointeja.

Tehtäviin valittujen opettajien toivotaan aloittavan Turun konservatorion palveluksessa 1.8.2018.

Kamarikuoron johtaja, sivutoiminen tuntiopettaja

Turun konservatorion kamarikuoron a cappella -sointi taipuu monipuolisesti niin uuteen musiikkiin, renessanssiohjelmistoon kuin keskeiseen romanttiseen kuoromusiikkiin. Kuoromme koko mukautuu vaatimusten mukaan pienestä yhtyeestä noin 30-henkiseen sekakuoroon.

Turun konservatorion kamarikuoro tavoittelee korkeaa taiteellista tasoa ja on kilpailumenestyksen perusteella onnistunut siinä. Kuoro sai kolme kultaleimaa Tampereen Sävelen kansainvälisessä kuorokatselmuksessa kesällä 2015 ja oli loppukilpailussa kansainvälisessä Harald Andersén -kamarikuorokilpailussa 2016. Kuoroa on johtanut vuodesta 2013 lähtien MuM Esko Kallio.

Turun konservatorion kamarikuoro toimii omana yhdistyksenään, jonka kanssa kuoronjohtaja suunnittelee konserttiohjelmistoja. Kuoronjohtaja on konservatorion sivutoiminen tuntiopettaja, jolle konservatorio maksaa palkkaa ja matkakorvauksia.

Lisätietoja kuoron toiminnasta: Turun konservatorion kamarikuoron ry:n pj. Turo Rautaoja, kamarikuoro@gmail.com

Klassisen laulun lehtori

Haemme yksilölliseen instrumenttiopetukseen ja klassisen laulun repertuaariin syvällisesti perehtynyttä opettajaa, jolla on hyviä valmiuksia myös yhteismusisoinnin opettamiseen esimerkiksi ooppera-, musikaali- ja liedohjelmistoilla. Hakijan eduksi voidaan huomioida hänen erikseen yksilöimänsä vahvuusalue.

Ammatillisessa koulutuksessa laulun lehtorilta edellytetään opettamisen lisäksi aktiivista ohjausotetta sekä työelämälähtöistä ajattelua ja kehittämiskykyä.

Taiteen perusopetuksessa laulun lehtorilta odotetaan kykyä ja valmiuksia oppilaiden musiikkisuhteen laaja-alaiseen rakentamiseen, esiintymistaitojen kehittämiseen ja improvisoinnin opettamiseen.

Teorian ja säveltapailun lehtori

Haemme opettajaa, jolla on monipuolista musiikillista osaamista, ennakkoluulottomuutta ja innostavuutta pedagogisessa kehittämisessä, aktiivisuutta yhdistää musiikin esittämistä hahmottamistaitojen oppimisprosessiin sekä työelämälähtöistä otetta ammatillisen koulutuksen ohjauksessa.

Ammatillisessa koulutuksessa teorian ja säveltapailun lehtorilta edellytetään opettamisen lisäksi aktiivista ohjausotetta sekä työelämälähtöistä ajattelua ja kehittämiskykyä.

Taiteen perusopetuksessa teorian ja säveltapailun lehtorilta odotetaan kykyä oppilaiden musiikkisuhteen laaja-alaiseen rakentamiseen ja esiintymistaitojen kehittämiseen yhteistyössä instrumentti- ja orkesteriopettajien kanssa sekä erityisvalmiuksia improvisoinnin ja sävellyksen opettamisessa.

Viulunsoiton lehtori

Haemme yksilölliseen instrumenttiopetukseen ja jousisoitinrepertuaariin syvällisesti perehtynyttä opettajaa, jolla on hyviä valmiuksia myös yhteismusisoinnin opettamiseen esimerkiksi kamarimusiikkiryhmissä ja orkestereissa. Hakijan eduksi voidaan huomioida hänen erikseen yksilöimänsä vahvuusalue ja esimerkiksi valmius myös alttoviulunsoiton opettamiseen.

Ammatillisessa koulutuksessa viulunsoiton lehtorilta edellytetään opettamisen lisäksi aktiivista ohjausotetta sekä työelämälähtöistä ajattelua ja kehittämiskykyä.

Taiteen perusopetuksessa viulunsoiton lehtorilta odotetaan kykyä ja valmiuksia oppilaiden musiikkisuhteen laaja-alaiseen rakentamiseen, esiintymistaitojen kehittämiseen ja improvisoinnin opettamiseen.

Turun konservatorio

Turun konservatoriolla on kaksi koulutustehtävää: musiikkialan ammatillinen koulutus ja taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä.

Ammatillisessa koulutuksessa konservatorio järjestää musiikkialan perustutkintoa tutkintonimikkeillä muusikko ja musiikkiteknologi sekä musiikkituotannon ammattitutkintoa. Konservatorion ammatillisessa koulutuksessa opiskelee lähes sata opiskelijaa.

Taiteen perusopetuksessa konservatoriossa on yli 500 oppilasta ja 300 varhaisiän musiikkikasvatuksen oppilasta. Haluamme toteuttaa taiteen perusopetuksen ajatusta tavoitteellisesta ja tasolta toiselle etenevästä opiskelusta instrumentti-, yhteismusisointi- ja hahmotusaineissa sekä musiikin esittämisessä.

Turun konservatorio pitää tärkeänä, että molemmissa koulutustehtävissä oppijoilla on monipuolisia oppimismahdollisuuksia ja riittävästi valinnaisuutta.

Turun konservatoriossa on kolme kuoroa, kolme jousiorkesteria, kolme puhallinorkesteria, kolme kitaraorkesteria, monia pop- ja jazzkokoonpanoja sekä kamarimusiikkiryhmiä. Konservatorio toteuttaa vuosittain musiikkiteatterituotantoja, jotka ovat viime vuosina olleet tyylilajiltaan oopperoita musikaaleja. Hiljaisella viikolla on usein toteutettu laajamuotoinen kirkkomusiikkiteos.

Turun konservatorion kaikki toiminta on keskitetty Linnankatu 60:n toimipisteeseen. Konservatoriolla ei ole sivutoimipisteitä.

Turun konservatorio on viime vuosina kehittänyt määrätietoisesti sähköistä oppimisympäristöä. Osassa opetusta käytetään Google Classroom -alustaa. Parhaillaan konservatoriossa on käynnissä Opetushallituksen rahoittama orkesterihanke, jossa kehitetään streamausta opetuksessa ja oppimisessa.

Turun konservatorio on yksityinen oppilaitos. Turun konservatorion kannatusyhdistys ry. on aloittanut toimintansa vuonna 1962. Turun konservatorio on viime vuosina ollut Suomen toiseksi vetovoimaisin musiikkialan ammatillisen koulutuksen järjestäjä.