16.10.2020

Korona-ohjeita FI/SV/EN

Ohjeita taiteen perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen koronavirustartuntojen välttämiseksi

Turun konservatorio ja musiikkiopisto noudattaa koronaviruksen leviämisen torjunnassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen suosituksia. Ohjeemme ovat seuraavia:

Oppilaitokseen ei pidä tulla oireisena

 • Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää
 • Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja. Opettajan johdolla tehtävä käsienpesu ennen ja jälkeen tuntien on osa opetusta.
 • Opetustilojen ilmanvaihtoa ja tuuletusta lisätään. Tuuletusjärjestelyt ovat osa opetusta.
 • Siivouksessa noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita

Opetuksessa järjestelyjä turvallisuuden lisäämiseksi

Turun konservatorio ja musiikkiopisto on pienentänyt joissakin oppiaineissa ryhmäkokoja ja valmistelee kuoro- ja orkesterikokoonpanojen jakamista pienemmiksi osastoiksi. Teemme parhaamme toimiaksemme oppilaitoksia koskevien viranomaissuositusten mukaisesti. Tavoittelemme oppilaille ja henkilöstölle mahdollisimman turvallista oppimisympäristöä.

Yhteistyö koronavirustorjunnassa oppilaan huoltajan kanssa

Pyydämme oppilaiden huoltajia varmistamaan välittömästi ennen Turun konservatorion ja musiikkiopiston tiloihin saapumista, että oppilaalla ei ole mahdolliseen koronatartuntaan viittaavia oireita kuten kurkkukipua, yskää tai vatsavaivoja. Oireet ovat saattaneet ilmaantua koulupäivän aikana, jolloin ne eivät ole välttämättä tulleet ilmi esimerkiksi aamulla kotona.

Oireinen oppilas lähetetään kotiin

Turun konservatoriolla ja musiikkiopistolla ei ole odotus- tai eristystiloja oireisille oppilaille eikä terveydenhuoltohenkilökuntaa. Joudumme tartuntariskin torjumiseksi keskeyttämään oireiseksi epäilemämme oppilaan opetuksen, varustamaan hänet kertakäyttömaskilla ja lähettämään hänet kotiin.

Toimintaohje, jos oppilas on sairastunut koronaan

Jos Turun konservatorion ja musiikkiopiston oppilas on saanut koronadiagnoosin, toivomme huoltajan ilmoittavan tartunnasta vararehtori Pasi Lyysaarelle ensisijaisesti sähköpostilla pasi.lyysaari@turunkonservatorio.fi. Tartuntatautiviranomaiset jäljittävät koronaviruksen tartuntaketjuja ja tartunnalle altistuneita ja antavat karanteenimääräyksiä. Tartunnasta ilmoittaminen nopeuttaa oppilaitoksen mahdollisuutta toimittaa viranomaisten pyytämiä tietoja.

Etäopetusmahdollisuus

Huoltajan aloitteesta voimme yrittää järjestää oireisen oppilaan yksilöllisen instrumenttiopetuksen etäopetuksena. Muistakin syistä koronapandemian vallitessa huoltaja voi esittää pääinstrumentin opettajalle toiveen etäopetuksesta.

Maskin käyttö

Oppilas tai hänen saattajansa voivat harkintansa mukaan käyttää maskia oppilaitoksen tiloissa ja opetuksessa. Viranomaiset eivät ole antaneet maskin käyttösuositusta taiteen perusopetuksessa.

Ammatillisessa koulutuksessa on voimassa THL:n maskisuositus epidemian kiihtymisalueilla, joihin Varsinais-Suomi kuuluu. Ohje maskin käytöstä.

Turussa 16.10.2020

Juha Järvinen
rehtori-toimitusjohtaja

Anvisningar för elever inom grundläggande konstundervisning samt deras vårdnadshavare för att undvika coronavirussmitta

Åbo konservatorium och musikinstitut följer Institutet för hälsa och välfärds, Undervisnings- och kulturministeriets samt Utbildningsstyrelsens rekommendationer för att hindra spridning av coronaviruset. Våra anvisningar:

Man ska inte komma till läroanstalten om man har symtom

 • Onödiga fysiska kontakter ska undvikas
 • God hand- och hosthygien hindrar smittor. Handtvätt övervakad av lärare före och efter lektionerna är en del av undervisningen.
 • Man ökar på ventilationen och vädringen i undervisningslokalerna. Ventilationsarrangemangen är en del av undervisningen.
 • I städningen följs Arbetshälsoinstitutets städanvisningar.

Arrangemang i undervisningen för att öka säkerheten

Åbo konservatorium och musikinstitut har minskat gruppstorlekarna i vissa läroämnen och förbereder sig på att dela upp kör- och orkestersammansättningarna till mindre avdelningar. Vi gör vårt bästa för att följa myndigheternas rekommendationer för läroinrättningar. Vi eftersträvar en så säker inlärningsmiljö som möjligt för eleverna och personalen.

Samarbete med elevernas vårdnadshavare för att hindra coronaviruset

Vi ber elevernas vårdnadshavare att försäkra sig om att eleverna inte har symtom som tyder på coronavirussmitta, såsom halsont, hosta eller magsymtom, när de kommer till Åbo konservatorium och musikinstituts utrymmen. Symtomen har kunnat uppkomma under skoldagen då de inte nödvändigtvis har upptäckts till exempel hemma på morgonen.

Elever med symtom skickas hem

Åbo konservatorium och musikinstitut har inte vänte- eller särskilda utrymmen för elever med symtom, eller hälsovårdspersonal. För att hindra smittorisken måste vi avbryta undervisningen för elever med symtom, förse dem med engångsskydd och skicka dem hem.

Förfarande om eleven insjuknar i corona

Om en elev vid Åbo konservatorium och musikinstitut får en coronadiagnos, ber vi målsmannen att informera prorektor Pasi Lyysaari i första hand per e-post på pasi.lyysaari@turunkonservatorio.fi. Myndigheterna för smittsamma sjukdomar spårar smittkedjorna för coronaviruset och vem som exponerats för smitta och de utfärdar även karantänbestämmelser. När ni informerar oss om smittan kan läroinrättningen snabbare rapportera den information som myndigheterna efterfrågar.

Möjlighet till distansundervisning

På vårdnadshavarens initiativ kan vi försöka arrangera individuell instrumentundervisning som distansundervisning för elever med symtom. Vårdnadshavare kan även av andra orsaker under coronapandemin framföra önskemål om distansundervisning till huvudinstrumentets lärare.

Användning av ansiktsskydd

Eleven eller elevens ledsagare kan efter eget gottfinnande använda skydd i läroinrättningens lokaler och i undervisningen. Myndigheterna har inte gett någon rekommendation för användning av skydd inom den grundläggande konstundervisningen.

I den yrkesinriktade utbildningen gäller THL:s skyddsrekommendation i de områden där epidemin accelererar, och Egentliga Finland räknas till dessa. Anvisning för användningen av ansiktsskydd.

Åbo 16.10.2020

Juha Järvinen
rektor-verkställande direktör

Instructions from Turku Conservatory and Institute of Music to the students of basic education and their guardians for avoiding Covid-19 (Corona virus) infections

In prevention of Covid-19, Turun konservatorio ja musiikkiopisto (Turku Conservatory and Institute of Music) follows the recommendations of Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Finnish Institute for Health and Welfare) and Opetus- ja kulttuuriministeriö (Ministry of Education and Culture). Our directives are as follows:

 • Do not enter the premises of the institution if you have symptoms
 • Avoid unnecessary physical contacts
 • Good hand and coughing hygiene prevents infections. Washing hands in teacher’s guidance before and after the lesson is a part of the lesson.
 • Ventilation in the classes is increased.
 • Cleaning of the premises is carried out following the instructions of Työterveyslaitos (Finnish Institute of Occupational Health)

Arrangements to increase security on lessons

Turku Conservatory and Institute of Music has decreased the size of groups in certain subjects and is preparing the division of choirs and orchestras to smaller groups. We are doing our best to act according to the official recommendations concerning learning institutions. Our goal is to offer the students as well our personnel a learning environment as safe as possible.

Co-operation with the guardian of the student when tackling the Covid-19

We kindly request the guardians of the students to ensure immediately before entering the premises of the institution that the student has no symptoms suggesting a possible Covid-19 infection, such as sore throat, cough or stomach flu. The symptoms may have appeared during the school day, when they may not have been observed for example at home in the morning.

A student with symptoms will be sent home

Turku Conservatory and Music Institute has no room space for waiting or isolation for students with symptoms. No health care personnel are available as well. To prevent the risk of infections, we’ll have to interrupt the lesson of a student when in doubt of Covid-19 infection symptoms, provide the student with a disposable mask and send the student home.

Instructions in case a student has Covid-19 infection

If a student has received a Covid-19 diagnosis, we wish that the guardian will report the infection to vice principal Pasi Lyysaari primarily by e-mail pasi.lyysaari@turunkonservatorio.fi. Infectious disease authorities are constantly tracking down the chains of transmission and persons exposed, giving quarantine orders. Reporting the infection will speed up our possibility to provide the authorities with the information they require.

Possibility for distant teaching

From guardian’s initiative, we can try to arrange distant teaching concerning the student’s individual instrument lessons. During the existence of the Covid-19 pandemic, the guardian can also for other reasons propose to the teacher that the main instrument lessons would be carried out with distant teaching.

Use of student’s own mask

If a student or a person escorting is wearing a mask when entering the institution premises, he/she should wear the mask the whole time spent in the premises. Authorities have not recommended the use of masks when giving basic education. In professional education, THL has given a recommendation to use masks in the regions where the epidemic has reached the acceleration stage, Finland Proper included.