19.8.2020

Tiedote huoltajille koronatartuntojen välttämiseksi

Turun konservatorion ja musiikkiopiston ohjeita Taiteen perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen koronavirustartuntojen välttämiseksi

Turun konservatorio ja musiikkiopisto noudattaa koronaviruksen leviämisen torjunnassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksia. Ohjeemme ovat seuraavia:

 • Oppilaitokseen ei pidä tulla oireisena
 • Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää
 • Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja. Opettajan johdolla tehtävä käsienpesu ennen ja jälkeen tuntien on osa opetusta.
 • Opetustilojen ilmanvaihtoa ja tuuletusta lisätään. Tuuletusjärjestelyt ovat osa opetusta.
 • Siivouksessa noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita

Yhteistyö koronavirustorjunnassa oppilaan huoltajan kanssa

Pyydämme oppilaiden huoltajia varmistamaan välittömästi ennen Turun konservatorion ja musiikkiopiston tiloihin saapumista, että oppilaalla ei ole mahdolliseen koronatartuntaan viittaavia oireita kuten kurkkukipua, yskää tai vatsavaivoja. Oireet ovat saattaneet ilmaantua koulupäivän aikana, jolloin ne eivät ole välttämättä tulleet ilmi esimerkiksi aamulla kotona.

Oireinen oppilas lähetetään kotiin

Turun konservatoriolla ja musiikkiopistolla ei ole odotus- tai eristystiloja oireisille oppilaille eikä terveydenhuoltohenkilökuntaa. Joudumme tartuntariskin torjumiseksi keskeyttämään oireiseksi epäilemämme oppilaan opetuksen, varustamaan hänet kertakäyttömaskilla ja lähettämään hänet kotiin.

Etäopetusmahdollisuus

Huoltajan aloitteesta voimme yrittää järjestää oireisen oppilaan yksilöllisen instrumenttiopetuksen etäopetuksena. Muistakin syistä koronapandemian vallitessa huoltaja voi esittää pääinstrumentin opettajalle toiveen etäopetuksesta.

Oman maskin käytöstä

Jos oppilaalla tai hänen saattajallaan on maski oppilaitoksen tiloihin tullessaan, hänen on mahdollisuuksien mukaan pidettävä maskia tiloissa oleskelun ajan. Maskin käyttäjän on vietävä maski pois lähtiessään tiloista. Käytettyjä maskeja ei saa jättää oppilaitoksen tiloihin.

 

Åbo konservatorium och musikinstituts anvisningar för elever inom grundläggande konstundervisning samt deras vårdnadshavare för att undvika coronavirussmitta

Åbo konservatorium och musikinstitut följer Institutet för hälsa och välfärds samt Undervisnings- och kulturministeriets rekommendationer för att hindra coronaviruset. Våra anvisningar:

 • Man ska inte komma till läroanstalten om man har symtom
 • Onödiga fysiska kontakter ska undvikas
 • God hand- och hosthygien hindrar smittor. Handtvätt övervakad av lärare före och efter lektionerna är en del av undervisningen.
 • Man ökar på ventilationen och vädringen i undervisningslokalerna. Ventilationsarrangemangen är en del av undervisningen.
 • I städningen följs Arbetshälsoinstitutets städanvisningar.

Samarbete med elevernas vårdnadshavare för att hindra coronaviruset

Vi ber elevernas vårdnadshavare att försäkra sig om att eleverna inte har symtom som tyder på coronavirussmitta, såsom halsont, hosta eller magsymtom, när de kommer till Åbo konservatorium och musikinstituts utrymmen. Symtomen har kunnat uppkomma under skoldagen då de inte nödvändigtvis har upptäckts till exempel hemma på morgonen.

Elever med symtom skickas hem

Åbo konservatorium och musikinstitut har inte vänte- eller särskilda utrymmen för elever med symtom, eller hälsovårdspersonal. För att hindra smittorisken måste vi avbryta undervisningen för elever med symtom, utrusta dessa med engångsmask och skicka dem hem.

Möjlighet till fjärrundervisning

Av vårdnadshavarens initiativ kan vi försöka arrangera individuell instrumentundervisning som fjärrundervisning för elever med symtom. Vårdnadshavare kan även av andra orsaker under coronapandemin framföra önskemål om fjärrundervisning till huvudinstrumentets lärare.

Användning av egen mask

Om elever eller deras följeslagare har mask när de kommer till läroanstaltens utrymmen ska de enligt möjligheter hålla på sig masken under vistelsen i utrymmena. Den som använder mask ska ta med sig masken när man lämnar utrymmena. Masker som använts får inte lämnas i läroanstaltens utrymmen.

 

Instructions from Turku Conservatory and Institute of Music to the students and their guardians for avoiding Covid-19 (Corona virus) infections

In prevention of Covid-19, Turun konservatorio ja musiikkiopisto (Turku Conservatory and Institute of Music) follows the recommendations of Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Finnish Institute for Health and Welfare) and Opetus- ja kulttuuriministeriö (Ministry of Education and Culture). Our directives are as follows:

 • Do not enter the premises of the institution if you have symptoms
 • Avoid unnecessary physical contacts
 • Good hand and coughing hygiene prevents infections. Washing hands in teacher’s guidance before and after the lesson is a part of the teaching.
 • Ventilation in the classes is increased.
 • Cleaning of the premises is carried out following the instructions of Työterveyslaitos (Finnish Institute of Occupational Health)

Co-operation with the guardian of the student when tackling the Covid-19

We kindly request the guardians of the students to ensure immediately before coming to the premises of the institution that the student has no symptoms suggesting a possible Covid-19 infection, such as sore throat, cough or stomach flu. The symptoms may have appeared during the school day, when they may not have been observed for example at home in the morning.

A student with symptoms will be sent home

Turku Conservatory and Music Institute has no room space for waiting or isolation for students with symptoms. No health care personnel are available as well. To prevent the risk of infections, we’ll have to interrupt the lesson of a student when in doubt of Covid-19 infection symptoms, provide the student with a disposable mask and send the student home.

Possibility for distant teaching

From guardian’s initiative, we can try to arrange distant teaching concerning the student’s individual instrument lessons. During the existence of the Covid-19 pandemic, the guardian can propose to the teacher that the main instrument lessons would be carried out with distant teaching.

Use of student’s own mask

If a student or a person escorting is wearing a mask when entering the institution premises, he/she should wear the mask the whole time spent in the premises. The user of the mask must take the mask out of the institution. Used masks are not to be left in the premises.