25.2.2022

Haettavia opetustehtäviä

Turun konservatoriossa (Turun musiikinopetus Oy) on haettavana to 31.3.2022 klo 16 mennessä seuraavia opetustehtäviä:

  • Pianonsoiton lehtori (klassinen)
  • Varhaisiän musiikkikasvatuksen lehtori
  • Kitaransoiton ja yhteismusisoinnin päätoimisen tuntiopettajan tehtävä

Tarkempia kuvauksia tehtävistä on jäljempänä. Kaikki tehtävät on tarkoitus täyttää toistaiseksi jatkuvilla työsopimuksilla. Mikäli johonkin tehtävään ei ole kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita, tehtävä voidaan täyttää määräaikaisena.

Kelpoisuusvaatimukset

Kaikkien tehtävien kelpoisuusvaatimus on asetuksen 986/1998, 13 § mukainen ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus. Käytännössä kelpoisuusvaatimukset edellyttävät opetustehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja opettajan pedagogisia opintoja (60 op). Opetus- ja kulttuuriministeriö on määrännyt opetuskieleksi ammatillisessa koulutuksessa suomen kielen ja taiteen perusopetuksessa suomen tai ruotsin. Rekrytoitavilta opettajilta edellytetään kelpoisuusvaatimuksena hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa.

Työehtosopimus

Turun musiikinopetus Oy on Sivistystyönantajien jäsen. Haettavien tehtävien työehdot määritellään Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen musiikkioppilaitosten liitteen mukaisesti.

Hakuprosessi

Kaikista tehtävistä antaa lisätietoja rehtori-toimitusjohtaja Juha Järvinen:
juha.jarvinen(ät)turunkonservatorio.fi
puh. 0400 841 948

Hakemusasiakirjoissa hakijoiden on osoitettava kelpoisuutensa soveltuvasta korkeakoulututkinnosta ja opettajan pedagogisista opinnoista. Kelpoisuuden voi osoittaa todistusjäljennöksillä tai linkillä opintopolkurekisteriin. Ulkomailla suoritetuista tutkinnoista hakijoiden on esitettävä Opetushallituksen rinnastuspäätös. Hakijoiden on esitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset hakuajan päättymiseen mennessä.

Lisäksi hakijat voivat kertoa työkokemuksestaan vapaamuotoisella kuvauksella, esimerkiksi CV:llä, ja esitellä haluamallaan tavalla omia vahvuuksiaan, joiden he arvioivat antavan lisäarvoa Turun konservatorion rekrytoinnissa.

Hakemusasiakirjat lähetetään sähköpostilla osoitteeseen:
rekry(ät)turunkonservatorio.fi

Lähetämme vastaanottokuittauksen määräaikaan mennessä saapuneista hakemuksista.

Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, instrumentti- ja opetusnäytteeseen, joita on tavoitteena järjestää viikoilla 17–20. Valintapäätöksiä on tavoitteena tehdä toukokuun loppuun mennessä.

Valintaprosessin aikana tai valintapäätöksen osana Turun konservatorio voi julkaista asianosaisille hakijoille yhteenvetoja, joista käy ilmi hakijoiden tutkintonimikkeitä tai muita kelpoisuustietoja. Emme julkaise kelpoisuustietoja kuin asianosaisille hakijoille. Emme julkaise lain nojalla salassa pidettäviä henkilötietoja, esimerkiksi valintaprosessissa tehtäviä henkilöarviointeja.

Tehtäviin valittujen opettajien toivotaan aloittavan Turun konservatorion palveluksessa 1.8.2022.

Tehtäviin valituilta henkilöltä edellytetään lääkärintodistus terveydentilasta sekä nähtäväksi rikostaustan selvittämislain mukainen, rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Koeaika on 6 kk.

Pianonsoiton lehtori

Haemme yksilölliseen instrumenttiopetukseen ja pianorepertuaariin syvällisesti perehtynyttä opettajaa, jolla on hyviä valmiuksia myös pianistien yhteismusisoinnin opettamiseen ja kehittämiseen. Hakijan eduksi voidaan huomioida hänen erikseen yksilöimänsä vahvuusalue.

Ammatillisessa koulutuksessa pianonsoiton lehtorilta edellytetään opettamisen lisäksi aktiivista ohjausotetta sekä työelämälähtöistä ajattelua ja kehittämiskykyä sekä työkokemusta musiikin esittäjänä.

Taiteen perusopetuksessa pianonsoiton lehtorilta odotetaan kykyä ja valmiuksia oppilaiden musiikkisuhteen laaja-alaiseen rakentamiseen ja esiintymistaitojen kehittämiseen. Hakijalle on eduksi osoittaa valmiutta myös improvisoinnin ja säveltämisen opettamiseen.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen lehtori

Haemme varhaisiän musiikkikasvatukseen syvällisesti perehtynyttä opettajaa, jolla on hyviä valmiuksia alle kouluikäisten lasten opettamiseen ryhmässä ja yhteydenpitoon huoltajien kanssa. Turun konservatoriossa erityisenä kehittämisalueena lähitulevaisuudessa on eri instrumenttien esittely- ja valmennustoiminta. Hakijan eduksi voidaan huomioida hänen erikseen yksilöimänsä vahvuusalue.

Lehtorille saattaa tulla myös ammatillisen koulutuksen tehtäviä. Ammatillisessa koulutuksessa lehtorilta edellytetään opettamisen lisäksi aktiivista ohjausotetta sekä työelämälähtöistä ajattelua ja kehittämiskykyä sekä työkokemusta musiikin esittäjänä.

Taiteen perusopetuksessa lehtorilta odotetaan kykyä ja valmiuksia oppilaiden musiikkisuhteen laaja-alaiseen rakentamiseen, esiintymistaitojen kehittämiseen sekä improvisoinnin ja säveltämisen opettamiseen.

Kitaransoiton ja yhteismusisoinnin päätoiminen tuntiopettaja

Haemme yksilölliseen instrumenttiopetukseen ja repertuaariin syvällisesti perehtynyttä kitaransoiton opettajaa, jolla on hyviä valmiuksia myös yhteismusisoinnin opettamiseen. Opetustehtävät voivat liittyä klassisen ja rytmimusiikin ohjelmistoon. Hakijan eduksi voidaan huomioida hänen erikseen yksilöimänsä vahvuusalue.

Ammatillisessa koulutuksessa opettajalta edellytetään opettamisen lisäksi aktiivista ohjausotetta sekä työelämälähtöistä ajattelua ja kehittämiskykyä sekä työkokemusta musiikin esittäjänä.

Taiteen perusopetuksessa opettajalta odotetaan kykyä ja valmiuksia oppilaiden musiikkisuhteen laaja-alaiseen rakentamiseen, esiintymistaitojen kehittämiseen sekä improvisoinnin ja säveltämisen opettamiseen.

Turun konservatorio

Turun konservatoriolla (Turun musiikinopetus Oy) on kaksi koulutustehtävää: musiikkialan ammatillinen koulutus ja taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä.

Ammatillisessa koulutuksessa Turun konservatoriossa voi opiskella musiikkialan perustutkintoa tutkintonimikkeillä muusikko ja musiikkiteknologi sekä musiikkituotannon ammattitutkintoa. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelee lähes 200 opiskelijaa.

Taiteen perusopetuksessa oppilaitoksessa on noin 1400 oppilasta ja 600 lasta varhaisiän musiikkikasvatuksessa. Haluamme toteuttaa taiteen perusopetuksen ajatusta tavoitteellisesta ja tasolta toiselle etenevästä opiskelusta instrumentti-, yhteismusisointi- ja hahmotusaineissa sekä musiikin esittämisessä huomioiden työtapoina myös improvisointia ja säveltämistä. Varhaisiän musiikkikasvatus on opetussuunnitelmassamme osa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän rakennetta. Kehittämämme pistejärjestelmä mallintaa opintojen etenemistä tavoitteellisesti tasolta toiselle ja kohti todistuksia.

Pidämme tärkeänä, että molemmissa koulutustehtävissä oppijoilla on monipuolisia oppimismahdollisuuksia ja riittävästi valinnaisuutta.

Turun konservatoriossa on monta kuoroa, jousiorkesteria, puhallinorkesteria, kitaraorkesteria, lukuisia pop- ja jazzkokoonpanoja sekä kamarimusiikkiryhmiä. Tavoitteenamme on toteuttaa vuosittain musiikkiteatterituotantoja, jotka ovat viime vuosina olleet tyylilajiltaan oopperoita ja musikaaleja.

Oppilaitos toimii Turussa Linnankatu 60:n ja Mestarinkatu 2:n toimitiloissa. Sivutoimipisteitä ei ole. Sähköisen oppimisympäristön kehittäminen on käynnissä määrätietoisesti. Osassa opetusta käytetään Itslearning- ja Google Classroom -alustoja.

Turun musiikinopetus Oy:n omistaa Turun kaupunki. Yhtiö syntyi liikkeenluovutuksilla 1.1.2020 Turun konservatorion ja Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistyksistä, joiden työtä jatkamme. Olemme yksi Suomen suurimmista musiikkioppilaitoksista.